Dobrowolna akcja serwisowa

Polska Not your country? Click here.

Regulamin Strony Internetowej

I. Postanowienia ogólne

1.Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
przy Al. Jerozolimskich 183, 02-222 Warszawa, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000023973,
o kapitale zakładowym: 300 000 000 zł; NIP 524-010-46-41, REGON: 012604823, nr GIOŚ: E0000887WBW (dalej „BSH”) za pośrednictwem strony internetowej http://www.gascookingsafety.com (dalej „Strona Internetowa”).

2.Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i przestrzegać jego postanowień. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na postanowienia Regulaminu, nie powinien korzystać ze Strony Internetowej.

3.Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili z miejsca, gdzie został udostępniony.

4.Niniejszy Regulamin oraz korzystanie przez użytkowników z usług świadczonych za pośrednictwem Strony Internetowej podlegają prawu polskiemu.

5.BSH zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Zmiana taka nie może naruszać praw nabytych użytkowników, ani przepisów obowiązującego prawa. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na Stronie Internetowej i będą obowiązywać po upływie 14 dni od momentu ich publikacji na Stronie Internetowej. Korzystanie przez użytkownika ze Strony Internetowej lub Usług po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.

6.Teksty, zdjęcia, grafiki, dźwięk, animacje i filmy, a także ich układ na Stronie Internetowej, oraz sama Strona Internetowa, są chronione prawem autorskim oraz innymi prawami własności intelektualnej.

7.Korzystanie przez użytkownika ze Strony Internetowej (w tym z jej zawartości) nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych, w tym praw autorskich do utworów. Użytkownik może zapoznać się z tymi treściami i korzystać z nich jedynie w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). Poza określonymi w tej ustawie przypadkami, zabronione jest dokonywanie w celach komercyjnych i bez uprzedniej pisemnej zgody BSH kopiowania, modyfikowania, czy transmitowania elektronicznie lub w inny sposób Strony Internetowej (w całości lub części).

8.Jeżeli co innego nie wynika z Regulaminu, wszelkie znaki towarowe, znaki handlowe, logotypy oraz inne oznaczenia umieszczone na Stronie Internetowej (dalej „Znaki”) są prawnie chronione. Zgoda na używanie tej Strony Internetowej przez użytkownika nie jest jednoznaczna z pozwoleniem na używanie Znaków pojawiających się na Stronie Internetowej. Wszelkie użycie Znaków, bądź podobnych znaków lub nazw, jest zabronione, chyba że BSH wyrazi na piśmie zgodę albo przepis prawa stanowi inaczej.

II. Rodzaje i zakres świadczonych usług objętych regulaminem

1.Warunki świadczenia usług droga elektroniczną.

Za pośrednictwem Strony Internetowej BSH świadczy drogą elektroniczną następujące usługi (dalej „Usługi”):

a) usługę informacyjną, która polega na zapewnieniu użytkownikowi dostępu do materiałów tekstowych i graficznych związanych z akcją serwisową pewnych konkretnych urządzeń do gotowania zasilanych gazem, a w szczególności zapewnieniu dostępu do informacji, czy urządzenie użytkownika jest objęte akcją serwisową i jak postępować w przypadku, gdy urządzenie jest objęte akcją, które to materiały i informacje są udostępniane za pośrednictwem Strony Internetowej na indywidualne żądanie użytkownika w taki sposób, aby użytkownik miał do nich dostęp w czasie przez siebie wybranym;

b) usługę kontaktu, która polega na umożliwieniu użytkownikowi wysłania do BSH zapytania;

c) usługę pobierania, która polega na umożliwieniu użytkownikowi pobierania fragmentów treści lub całych plików udostępnionych na Stronie Internetowej.

BSH świadczy Usługi na rzecz użytkownika w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.

2.Zakaz dostarczania przez użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Usług w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie dostarczał za pośrednictwem Strony Internetowej następujących treści:

a) powodujących zaburzenia w pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych BSH lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu Usług drogą elektroniczną, w tym powodujących obchodzenie zabezpieczeń lub zamieszczanie treści w miejscach do tego nie przeznaczonych, korzystanie lub instalowanie złośliwego oprogramowania;

b) naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

3.Zawarcie i rozwiązanie umowy.

a) Umowa o świadczenie usług informacyjnych za pośrednictwem Strony Internetowej zostaje zawarta z chwilą wybrania przez użytkownika odpowiedniego adresu URL Strony Internetowej lub skorzystania przez niego z przekierowania ze stron osób trzecich lub stron BSH i zostaje rozwiązana w momencie wyjścia ze Strony Internetowej.

b) Umowa o świadczenie pozostałych Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia

korzystania z danej Usługi przez Użytkownika.

4.Tryb postępowania reklamacyjnego.

a) Użytkownikowi przysługuje prawo składania reklamacji w sprawach dotyczących Strony Internetowej lub Usług.

b) Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

b) Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.

c) Reklamacje należy składać za pośrednictwem poczty email, wysyłając wiadomość na adres:

sprawdzamkuchenke@bshg.com

d) Zgłoszenia reklamacji będą na bieżąco rozpatrywane przez BSH w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty otrzymania reklamacji przez BSH. Nie będą rozpatrywane reklamacje, które wynikają z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez użytkownika do wskazówek udzielanych użytkownikom na bieżąco za pośrednictwem Strony Internetowej lub bezpośrednio przez BSH.

e) Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji.

5.Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym BSH.

Wymagania techniczne, niezbędne do korzystania z Usług i/lub współpracy z systemem teleinformatycznym BSH:

6.Zapewnienie dostępu do aktualnej informacji.

Poprzez Stronę Internetową BSH będzie realizować dostęp do informacji o zmianach dotyczących sposobu i zakresu świadczenia Usług, w tym do informacji, których wymóg dostarczania użytkownikowi wynika z art. 6 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj. do następujących informacji:

7.Kontakt.

Jeśli masz jakieś pytania, sugestie, wątpliwości lub skargi, skontaktuj się z nami telefonicznie 800 919 520 lub przez e-mail: sprawdzamkuchenke@bshg.com

III. Oświadczenie o ochronie danych osobowych / Polityka prywatności

1. Podmiot odpowiedzialny

BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222) pod adresem Al. Jerozolimskie 183, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000023973, REGON: 012604823, NIP: 524-010-46-41, nr GIOŚ: E0000887WBW, o kapitale zakładowym: 300 000 000 zł (w dalszej części niniejszego dokumentu określana „my“) jako operator niniejszej strony internetowej http://www.gascookingsafety.com („Strona Internetowa“) jest administratorem danych odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych użytkowników Strony Internetowej („Użytkownik“).

Ochronę danych osobowych Użytkowników traktujemy z należytą powagą.

W celu zagwarantowania, że przepisy dotyczące ochrony danych są przestrzegane przez nas i naszych dostawców usług, podjęliśmy odpowiednie kroki techniczne i organizacyjne.

Zgodnie z właściwymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, poniżej zamieściliśmy informacje dotyczące rodzaju, zakresu i celu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych pozyskanych w powiązaniu z korzystaniem ze Strony Internetowej.

2. Dane osobowe.

Dane osobowe są to wszelkie informacje, które mogą być wykorzystane do odkrycia tożsamości Użytkownika. Tego typu informacjami mogą być na przykład nazwisko Użytkownika, adres pocztowy, adres e-mail lub numer telefonu. Informacje gromadzone poprzez stosowanie ciasteczek (więcej informacji poniżej w sekcji Część Rozszerzona pkt. 1), niemające bezpośredniego powiązania z tożsamością Użytkownika, np. w jaki sposób wykorzystuje on Stronę Internetową, także mogą być danymi osobowymi. Jeżeli takowe informacje opierają się na identyfikacji powiązanej z Użytkownikiem, są one odpowiednio gromadzone, przechowywane i oceniane. Dane niestanowiące danych osobowych są to informacje zbiorcze, tj. informacje połączone w większe, niespersonalizowane jednostki sumaryczne, zgromadzone i podlegające ocenie, na podstawie których nie można zidentyfikować jakiejkolwiek osoby fizycznej bez dokładania nadmiernych kosztów, czasu lub działań.

3. Gromadzenie i zatwierdzanie danych.

Użytkownik może korzystać z niniejszej Strony Internetowej bez ujawniania swojej tożsamości. Dane szczegółowe dotyczące standardowo gromadzonych przez nas informacji po uzyskaniu przez Użytkownika dostępu do Strony Internetowej zostały podane poniżej w pozycjach „Wpisy w dzienniku serwera WWW” i „Stosowanie profili wykorzystujących pseudonimy”.

Jeśli Użytkownik zechce sprawdzić czy jego urządzenie zostało objęte bezpłatnym programem serwisowym wymiany złącza gazu urządzenia to zostanie poproszony o podanie numeru modelu urządzenia oraz numeru partii z tabliczki znamionowej urządzenia. Opcjonalnie Użytkownik może podać swój adres e-mail, aby umożliwić nam kontakt w sprawie akcji serwisowej. Co do zasady informacje o modelu i numerze partii urządzenia nie będą stanowić samodzielnie danych osobowych.

Wszelkie dane osobowe udostępniane przez Użytkownika są wykorzystywane i przetwarzane przez nas do celów, w jakich Użytkownik przekazał nam wspomniane dane za pośrednictwem Strony Internetowej, tj. w celu ustalenia, czy urządzenie Użytkownika zostało wyposażone w złącze, którego dotyczy akcja serwisowa. W takim przypadku dane osobowe będą przetwarzane również w celu przekazania stosownych informacji oraz zapewnienia właściwej obsługi. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podane przez Użytkownika dane są zbierane dobrowolnie, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić korzystanie przez Użytkownika z niektórych funkcjonalności Strony Internetowej.

4. Wpisy w dzienniku serwera WWW.

Po uzyskaniu dostępu do niniejszej Strony Internetowej, przeglądarka internetowa Użytkownika jest technicznie konfigurowana do automatycznego przekazywania następujących danych („wpisów do dziennika") do naszego serwera www, które następnie zamieszczane są w plikach dziennika:

• data uzyskania dostępu

• czas uzyskania dostępu

• URL strony internetowej z której nastąpiło przekierowanie

• odczytany plik

• wielkość przekazanych danych

• typ i wersja przeglądarki internetowej

• system operacyjny

• adres IP

• nazwa domeny dostawcy usług internetowych Użytkownika

Są to wyłącznie informacje niepozwalające na identyfikację Użytkownika. Informacje te są niezbędne w celach technicznych, aby prawidłowo dostarczyć treści żądane przez Użytkownika, a ich gromadzenie jest nieuniknionym aspektem korzystania ze stron internetowych. Wpisy do dziennika są analizowane wyłącznie w celach statystycznych, aby usprawnić naszą witrynę internetową i leżącą u jej podstaw technologię, a następnie są usuwane.

Wpisy do dziennika, w tym adresy IP zanotowane we wpisach do dziennika, przechowywane są oddzielnie od pozostałych danych (np. danych o których mowa w pozycji 5), które są generowane w ramach korzystania przez Użytkownika ze Strony Internetowej.

5. Stosowanie profili wykorzystujących pseudonimy.

Stosujemy ciasteczka i piksele monitorujące do gromadzenia danych dotyczących korzystania przez Użytkownika ze Strony Internetowej do badań zasięgu naszej akcji serwisowej. Gromadzenie tych danych związanych z używaniem i tworzeniem profilu używania jest przeprowadzane anonimowo przy pomocy ciasteczka ID.

Profile używania tworzymy i przechowujemy wyłącznie w zanonimizowanej postaci i nie łączymy ich z nazwiskiem Użytkownika, ani z żadną inną informacją, taką jak adres e-mail, która mogłaby ujawnić jego tożsamość.

Przetwarzamy dane używania i tworzymy profile używania przy pomocy usługi Adobe Analytics należącej do Adobe Systems Software Ireland Ltd., 4-6 Riverwalk, Citywest Business Park, Dublin 24, Irlandia („Adobe"). Informacje dotyczące wykorzystywania przez Użytkownika Strony Internetowej przekazywane są na serwery Adobe, gdzie są one analizowane i zwracane nam w postaci danych skumulowanych, ujawniających trendy w ogólnym wykorzystywaniu witryny internetowej.

Użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych używania i tworzenia zanonimizowanego profilu używania tego rodzaju (dokonując zastrzeżenia typu „opt-out” - rezygnacji). Użytkownik może zgłosić swój sprzeciw na stronie internetowej Adobe poświęconej zastrzeżeniom typu „opt-out”. Chcąc uzyskać informacje dotyczące działania ciasteczek i opcji “opt-out” w Adobe Analytics, należy zapoznać się z oficjalną dokumentacją udostępnianą przez Adobe na stronie WWW: http://www.adobe.com/en/privacy/opt-out.html.

6. Przekazywanie danych osobom trzecim.

W celu zapewnienia działania Strony Internetowej współpracujemy z różnymi dostawcami usług. Zobowiązaliśmy tychże dostawców usług współpracujących z nami, jako podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych, do przestrzegania naszych surowych wytycznych dotyczących przetwarzania danych zgodnie z krajowymi regułami dotyczącymi ochrony danych, tj. zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Jeżeli, w innych przypadkach, przepisy dotyczące ochrony danych wymagają od nas uzyskania zgody Użytkownika w celu przekazania dostawcom usług danych osobowych dotyczących Użytkowników Strony Internetowej, poinformujemy o tym fakcie Użytkownika i nie przekażemy jego danych bez jego uprzednio wyrażonej zgody.

7.    Formularz kontaktowy.

W przypadku kontaktowania się z nami poprzez e-mail lub formularz kontaktowy, przekazane informacje będą przechowywane i wykorzystywane w celu przetworzenia zapytania Użytkownika i możliwych dalszych zapytań z jego strony.

8.    Dane osób nieletnich.

Osoby nieletnie nie powinny przekazywać nam danych osobowych bez zgody swoich rodziców lub opiekunów.

9.    Prawo do informacji oraz do poprawiania, usuwania i blokowania danych.

Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych lub wnioski dotyczące poprawiania, usuwania i blokowania danych osobowych Użytkownika należy kierować na adres e-mail: <waw-daneosobowe@bshg.com>.

10.    Zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Niniejsze Oświadczenie o ochronie danych może zostać zmienione w razie zmiany zakresu usług świadczonych za pośrednictwem niniejszej Strony Internetowej lub w celu wypełnienia obowiązujących przepisów prawna. Taka zmiana nie będzie pozbawiać Użytkownika praw nabytych na podstawie dotychczasowych postanowień Oświadczenia. W razie braku zgody Użytkownika na takie zmienione postanowienia Oświadczenia, Użytkownik powinien zaprzestać korzystania ze Strony Internetowej.

11.    Ciasteczka.

Podobnie jak wiele innych stron internetowych, stosujemy „ciasteczka” (pliki „cookie”). Ciasteczka są to małe pliki tekstowe przekazywane przez serwer strony internetowej na twardy dysk Użytkownika. W ten sposób automatycznie otrzymujemy pewne dane dotyczące np. adresu IP, stosowanej przeglądarki, systemu operacyjnego na komputerze Użytkownika i połączenia z Internetem.

Nasze ciasteczka nie mogą być wykorzystywane do uruchamiania programów ani wprowadzania wirusów do komputera Użytkownika. Dzięki informacjom zawartym w ciasteczkach, możemy uprościć nawigację i usprawnić prawidłowe wyświetlanie się naszych stron internetowych.

W żadnym wypadku pobierane dane nie mogą być udostępniane osobom trzecim bez zgody Użytkownika.
Naturalnie, Użytkownik zawsze może przeglądać naszą witrynę internetową bez ciasteczek. Ustawienia domyślne przeglądarek internetowych zakładają wyrażenie zgody na stosowanie ciasteczek. Użytkownik może w dowolnym momencie wyłączyć stosowanie ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki. W celu uzyskania informacji dotyczących zmiany tych ustawień, należy skorzystać z funkcji pomocy przeglądarki. Należy zauważyć, iż niektóre z funkcji naszej Strony Internetowej mogą nie działać w przypadku wyłączenia ciasteczek.

Na Stronie Internetowej używamy ciasteczek sesji („session cookie”), które służą zbieraniu informacji o wizytach na stronie. Oto szczegółowe informacje:

s_cc omniture.com Omniture przekazuje anonimowe informacje statystyczne firmie BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego. Informacje dotyczą wizyt na stronach internetowych BSH w oparciu o cookies, dane o logowaniu oraz kod strony www.gascookingsafety.com. Firma BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego wykorzystuje te informacje do śledzenia aktywności internautów oraz usprawnienia jakości usług świadczonych na rzecz użytkowników.
s_nr omniture.com Omniture przekazuje anonimowe informacje statystyczne firmie BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego. Informacje dotyczą wizyt na stronach internetowych BSH w oparciu o cookies, dane o logowaniu oraz kod strony www.gascookingsafety.com. Firma BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego wykorzystuje te informacje do śledzenia aktywności internautów oraz usprawnienia jakości usług świadczonych na rzecz użytkowników.
s_sq omniture.com Omniture przekazuje anonimowe informacje statystyczne firmie BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego. Informacje dotyczą wizyt na stronach internetowych BSH w oparciu o cookies, dane o logowaniu oraz kod strony www.gascookingsafety.com. Firma BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego wykorzystuje te informacje do śledzenia aktywności internautów oraz usprawnienia jakości usług świadczonych na rzecz użytkowników.
s_vi omniture.com Omniture przekazuje anonimowe informacje statystyczne firmie BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego. Informacje dotyczą wizyt na stronach internetowych BSH w oparciu o cookies, dane o logowaniu oraz kod strony www.gascookingsafety.com. Firma BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego wykorzystuje te informacje do śledzenia aktywności internautów oraz usprawnienia jakości usług świadczonych na rzecz użytkowników.

Kontakt
W przypadku pojawienia się jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych, prosimy o przesłanie nam wiadomości e-mail na następujący adres: <waw-daneosobowe@bshg.com>.

Powyższe oświadczenie o ochronie danych / polityka prywatności obowiązuje od dnia: 21.02.2017 r.

Powrót do strony głównej